Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 • Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Inschrijving

 • Dance Stars Studio is geopend vanaf september t/m half juli. De dansschool is gesloten in de vakantie half juli en augustus, met uitzondering van de eventuele workshops.
 • Inschrijving geldt voor de duur van het hele jaar en kan op elk gewenst moment worden aangegaan.
 • Bij inschrijving wordt éénmalig €10,- inschrijfgeld in rekening gebracht. Dit bedrag zal de eerste maand van uw abonnement automatisch worden geïncasseerd.

Abonnement

 • Met het automatische incasso abonnement wordt de contributie afgeschreven van het door u opgegeven banknummer. Dit gebeurt vooraf en rond de eerste week van de maand. U sluit het abonnement af voor minimaal 6 maanden daarna wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd. Het lesgeld is verdeeld over 12 maanden, in de maanden juli en augustus loopt de incasso door.
 • Indien het voor ons niet mogelijk is het maandelijkse bedrag te incasseren, behouden wij ons het recht voor om u stornokosten van € 5,- in rekening te brengen.
 • U kunt uw abonnement op alle momenten van het jaar verhogen naar meerdere lessen in de week.

Opzegging:

 • Een opzegging dient per email ingediend te worden. Wij hanteren na de minimale 6 maanden een opzegtermijn van één maand, dit gaat in per de eerste dag van de eerstvolgende maand. In deze maand is nog lesgeld verschuldigd. Met uitzondering van de allerkleinste 2-, 3- en 4-jarige: hier geldt wel de maandelijkse opzegtermijn voor.
 • Dance Stars Studio behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lesgelden eenzijdig aan te passen. Indien de leerling de wijziging van de lesgelden niet wenst te accepteren, heeft de leerling het recht om de les binnen 1 maand na afloop op te zeggen.

Verantwoording:

 • Dance Stars Studio is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade, letsel, ziekte of ongevallen van de leerlingen.
 • Leerlingen onder de 18 jaar kunnen uitsluitend lid worden met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers. Toegebrachte schade aan de ruimte is voor de rekening van hen.

Verhinderd:

 • Indien de leerling verhinderd is, dient de leerling de dansstudio hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of per e-mail.
 • Indien de leerling verhinderd is, kan deze les in overleg worden ingehaald op een ander tijdstip. Je hebt geen recht op terugbetaling van het lesgeld.

Huisregels:

 • Dance stars studio heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan het niet naleven van de huisregels, wangedrag of discriminatie de toegang te weigeren zonder recht op restitutie van het abonnement.
 • Wij verwachten van de leerlingen respect en correct gedrag naar de docenten en medeleerlingen toe.
 • Eten (kauwgum), frisdrank en sieraden graag thuislaten.

Wijzigingen en overmacht:

 • Bij overmachtsituaties of sluiting op last van de overheid is er geen recht tot restitutie of inkorten van het lesgeld. Dit geldt voor als een andere vorm van lesgeven moet worden gevonden zoals Zoom of buitenlessen. Dit blijft een volwaardige uitvoering van de lessen zoals door de dansstudio is aangeboden.
 • Dance Stars Studio mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen voor zijn zoals te weinig leerlingen of plotseling ziekte van de docent.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden voor tijdelijke vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les en zal er gezocht worden om een vervangende les aan te bieden.
 • Dance Stars Studio behoudt zich het recht voor om de lessen, tarieven en wijzigingen in het reglement te wijzigen.

Feestdagen en vakanties

 • Wij zijn gesloten tijdens de schoolvakantie en op nationale feestdagen.

Beeldmateriaal:

 • Bij inschrijving bij Dance stars studio geeft u automatisch toestemming om foto’s en video-opnamen te maken van u of uw kind tijdens de lessen en optredens. Dit kan gebruikt worden ter promotie van de dansschool op onze social media kanalen en/of flyers en posters. Bij bezwaar dit graag via de mail aan ons doorgeven.
 • Het is verboden om beeldmateriaal, lesstof, choreografieën of copy paste van de website aan te wenden of aan derden over te dragen, mits je hier schriftelijke toestemming van Dance Stars Studio hebt gekregen.